Тексим Банк

„ТЕКСИМ БАНК“ АД е най-старата действаща частна банка в България,
учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери и Георги Найденов.

Част от книгата

Георги Найденов и Тексим-Имекстраком
ПРЕДГОВОР
Изключението като социологическа
познавателна фигура:
случаят „Тексим“ и Георги Найленов
Не-история на „Тексим“ 
      В края на декември 1961 г. по силата на секретно разпореждане
на Министерски съвет в рамките на Инженерното управление към Ми-
нистерство на външната търговия на НРБ се появява фирмата/името
Тексим“. Първоначално „Тексим“ не възниква като реално юридическо
лице, а като етикет за прикритие, използва фалшиви напечатани факту-
ри с името „Тексим“, чрез които се търгува и контрабандира оръжие.
Човекът, на когото е възложено да управлява дейността, прикривана
зад етикета, е Георги Найденов, 33-годишен служител в Първо главно
управление на ДС, работещ под прикритие като търговски представител
и икономист в системата на външната търговия от 1952 г.
      Също през декември 1961 г., но в началото княжеската канцелария
на съда във Вадуц, Лихтенщайн, издава съобщение за регистрацията на
анонимно търговско дружество „Имекстраком“  Етаблисман. Подста-
веното лице, посочено официално като собственик на това търговско
дружество, е Алфред Шилде, 55-годишен западногермански гражданин,
собственик на машиностроителна фабрика „Шилде Корпорейшън“ и
почетен полковник на алжирското революционно движение. Управля-
ващ директор на „Имекстраком“ е лихтенщайнският доктор по право
и адвокат Иво Бек. Действителните собственици на „Имекстраком“ са
физическите лица Георги Найденов и Мабед Шареф - един от ръково-
дителите на алжирското революционно движение.
      През 1964 г. по силата на разпореждане на Министерски съвет на
НРБ „Имекстраком“ получава право да инвестира в строителството и
покупката на машини, съоръжения и технологии в България, „Тексим“
пък, вече регистриран като самостоятелно кридитечско лице  - държав-
но търговско, а в последствие стопанско предприятие, получава правото
единствен да представлява „Имекстраком“ в България.
      В резултат от сътрудничеството между двете дружества за око-
ло девет години съвместна дейност са закупени 26 кораба с различно
предназначение (рудовози, въглевози, пътнически и петролен танкер),
около 60 самолета, шест от които пътнически, а останалите товарни и
пригодени за селскостопанска авиация, около 1200 автомобила , повече от
1000 от които товарни, полутоварни, хладилни и строителни. Построени
са 409 декара оранжерии за целогодишно отглеждане на зеленчуци, из-
градени са 5 бутилиращи предприятия за безалкохолни напитки (в т. ч.
Кока-Кола“ и Фанта“, продавана като оранжада) и минерални води,
завод за антибиотици и научно-експериментална станция, която патен-
това и заплаща годишната международна патентна такса за бактерията
лактобацилус булгарикус“. Съвместното сътрудничество между „Тек-
сим“ и „Имекстраком“ създава и още няколко по-малки производствени
мощности и търговски обекти, сред които магазините Мода и Лукс
за луксозни западни стоки, продавани свободно срещу левове в София
и Варна, както и ателие за химическо чистене. Създадени са и над два-
надесет чуждестранни дружества в Европа, Африка, Азия и Латинска
Америка, като някои от тях работят в Австрралия, Индонезия и Панама.
При ликвидацията на фирмата през 1970 г. по банковите й сметки в Бъл-
гария и чужбина се намират малко повече от 12 милиона долара. Всич-
ки тези дейности в България се олицетворяват с името „Тексим“. През
1968 г. е създадена Икономическата групировка Български търговски
флот“ с генерален директор Георги Найденов. „Тексим“ става част от
групировката, в която към септември 1969 г. работят около 45 000 со-
циалистически граждани (от които 600 в „Тексим“)....
Търсене